Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

(hoog) Begaafde kinderen

“De Tweede Verdieping": gezamenlijke plusklas van De Wegwijzer en Het Noorderlicht

Leerlingen uit groep 6,7 en 8: op dinsdagen 09:30 – 11:45, locatie Het Noorderlicht 

Leerlingen uit groep 3, 4 en 5: op dinsdagen 12:30 – 14:30, locatie De Wegwijzer

Klik hier voor een impressie.

 

Leren in De tweede verdieping 

De verrijkingsklas op Het Noorderlicht en De Wegwijzer is een plek waar kinderen bij elkaar komen die in de klas niet voldoende uitdaging vinden. De plusklas is voor kinderen die hierdoor dreigen vast te lopen. Ze verliezen bijvoorbeeld hun motivatie voor school, of ze vinden weinig aansluiting in de groep als ze moeten samenwerken. Geregeld gaan deze kinderen slordig lezen en/of luisteren, omdat ze gewend zijn een opdracht in één keer te begrijpen. Zodra opdrachten complexer worden, lopen ze hierdoor vast. Of ze hebben nooit echt hoeven leren door intensief te oefenen en memoriseren, omdat alles in één keer bleef hangen. Veel van deze kinderen moeten ook leren plannen en organiseren, omdat ze dit voorheen niet hoefden. En geregeld kunnen deze leerlingen slecht omgaan met falen, ze zijn dit immers niet gewend.

 Leerdoelen 

• leerlingen voelen zich meer uitgedaagd en daardoor gemotiveerd

• leerlingen ontmoeten gelijkgestemden en leren van elkaar

• leerlingen ‘leren hoe je moet leren’ m.b.v. werk- en leerstrategieën (nauwkeurig lezen en luisteren, samenwerken, informatie opzoeken, selecteren en ordenen, omgaan met dingen die niet vanzelf gaan, plannen van werk, reflecteren op eigen werk, etc.)

 Activiteiten

 1. filosofie 
 2. thematische projecten met Acadin, waarbij aandacht wordt besteed aan de praktische en creatieve kant 
 3. mind mappen volgens methode Tony Buzan
 4. Vooruit lessen
 5. ingewikkelde constructies (origami)
 6. moeilijk rekenen met Rekentijgers
 7. techniek lessen met Techniek torens
 8. deelname aan Kangoeroewedstrijd en Techniektoernooi


Evaluatie

De vorderingen van de leerlingen in De tweede verdieping worden regelmatig met de groepsleerkracht besproken. Ook ontvangt uw kind een portfoliomap en een plusklas rapport. Mocht deze informatie niet voldoende zijn, dan is het mogelijk (tegen vergoeding) een afspraak te maken met de plusklasleerkracht om over uw kind te spreken.

Professionele screening 

Het screenen gebeurt met behulp van een digitaal programma: het Digitaal Handelingsgericht protocol voor Hoogbegaafden (DHH). In dit systeem kunnen alle betrokken partijen (leerkracht, ouders, leerling en plusklascoördinator) gegevens invullen, om zo een helder beeld te krijgen van het leerprofiel van uw kind en diens educatieve behoeften. 

Door toetsen

Dit gebeurt met behulp van de reguliere Cito toetsen, en wordt door de IB-er / leerkracht van de school verzorgd waar de leerling vandaan komt. Hierbij willen we in kaart brengen hoe groot de voorsprong is ten opzichte van leeftijdsgenoten. Er worden cito toetsen afgenomen op gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling, die een half jaar/jaar vooruit lopen. 

Invullen van vragenlijsten door ouders en leerkracht(en). 

De digitaal ingevulde lijsten worden geanalyseerd door de plusklas coördinator en worden samen met de resultaten van het doortoetsen (en aanvullende informatie) in een uitgebreid onderzoeksverslag op een rijtje gezet. Aan de hand van verschillende items (o.a. persoonlijkheidseigenschappen, prestatiemotivatie, werk- en leerstrategieën en sociaal functioneren) wordt een antwoord gegeven op de vraag of de leerling kan presteren op meer- of hoogbegaafd niveau, en of de leerling een geschikte kandidaat is voor de plusklas.

Intakegesprek

Na de screening vindt er een gesprek plaats: het verslag wordt met ouders en leerkracht (en eventueel IB-er) en de plusklas leerkracht besproken, waarna een beslissing wordt genomen over de toelating.

Toegang voor externe leerlingen

Ook voor leerlingen van buitenaf zijn de plusklassen van De Wegwijzer en Het Noorderlicht toegankelijk. U kunt als ouder, na overleg met de huidige school, uw kind opgeven voor een plusklas-screening.

Kosten bij aanvraag voor plaatsing  externe leerlingen

De screening (onderzoek) kost €175 voor per leerling. Inbegrepen zijn het eindverslag met persoonlijke leerdoelen en het eerste intakegesprek met ouders en leerkracht. De kosten zijn voor de ouders die de screening aanvragen. Soms vergoedt de school (een deel) van de kosten na overleg.

Als een kind na screening geplaatsts kan worden in de plusklas zijn de  kosten voor de lessen zelf €10 per uur, dus in de regel €20 per les van twee uur per week. Bij een volledige schoolmaand komt dat neer op €80,- per maand.

NB: voor leerlingen van de scholen zelf zijn het onderzoek en de lessen gratis.

Er zijn ook plusklassen op een aantal Proceon basisscholen in Hilversum en Laren.

 

Meer informatie 

Mocht u na het lezen van bovenstaande meer informatie willen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

 


De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

  Nieuwsbrief

  Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  Inschrijven