Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Interne Begeleiding

De Intern Begeleider coördineert de zorg op de Wegwijzer.

Leerlingen
Soms komt het voor dat een leerling opvalt, qua gedrag of resultaten. De intern begeleider (IB-er) gaat met leerkracht(en) en eventueel ouders in gesprek hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Samen met de leerkracht kijken we hoe we binnen onze mogelijkheden deze leerling de beste zorg kunnen bieden.

Leerkrachten
Een andere taak is het begeleiden van leerkrachten, bijvoorbeeld hoe ze kunnen omgaan met zorg in de groep. De IB-er voert groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Ook legt de IB-er contacten met externen.

Ouders
Heeft u vragen over uw zoon of dochter en de zorgcoördinatie op onze school?
U kunt altijd een afspraak maken, het team van de Wegwijzer maakt graag tijd voor u vrij!

De zorgstructuur op De Wegwijzer

We onderscheiden in onze zorgstructuur vier fasen:

 •  signaleren;
 •  diagnosticeren;
 •  remediëren;
 •  evalueren.

Signaleren

Alle leerlingen worden intensief gevolgd via:

 • observaties;
 • methodegebonden toetsen;
 • toetsen van het Leerlingvolgsysteem.

Diagnosticeren

Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald of aanvullend onderzoek gewenst, dan wel noodzakelijk is. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Leerlingvolgsysteem, c.q. de nadere diagnose wordt gekeken of er speciale hulp nodig is. We maken hierbij gebruik van vijf verschillende zorgniveaus. Leerlingen met een IV-of V-score en leerlingen met een I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg ( zorgniveau 2) De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de groepsleerkracht en zal ook de ouders hiervan op de hoogte brengen. De Intern Begeleider heeft een adviserende, coördinerende en controlerende taak.

Remediëren

Wanneer extra hulp noodzakelijk is, gebeurt dit in de groep door de leerkracht (zorgniveau 3). Ook worden andere vormen van hulp ingezet, bijvoorbeeld ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband of Speciaal Onderwijs (zorgniveau 4). In alle gevallen wordt gewerkt met een handelingsplan, dat door de uitvoerder ervan – veelal de groepsleerkracht - wordt opgesteld en de ouders hiervan op de hoogte stelt. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol en zorgt voor een passend format. De intern begeleider en de leerkracht bezitten beiden een exemplaar van het handelingsplan.

Evalueren

De extra hulp die gegeven wordt, moet binnen een vastgestelde tijd een meetbaar resultaat opleveren. Het handelingsplan wordt schriftelijk geëvalueerd door de uitvoerder ervan en met de  ouders besproken. Zo nodig wordt de evaluatie ook besproken met de Intern Begeleider (en de leerkracht als die niet de uitvoerder was). Indien de doelstellingen niet gehaald worden, worden de doelen bijgesteld of wordt gezocht naar een andere strategie, die wel tot het gewenste resultaat zal leiden.

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

  Nieuwsbrief

  Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  Inschrijven