Wegwijzer Eemnes
Protestants Christelijke Basisschool Eemnes
Vierkant Bosje 35 | 3755 BE Eemnes

T 035 5386921
E wegwijzer@proceon.nl

Onze visie

Wij geloven dat elk kind met de juiste aandacht en zorg naar eigen vermogen kan opgroeien tot een evenwichtig en zelfstandig persoon. De ontwikkeling van een kind willen we op meerdere gebieden stimuleren door aandacht te hebben voor de Sociaal-Emotionele, Cognitieve en Creatieve vaardigheden. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot betrokken (wereld)burgers en goed kunnen samenwerken is daarvoor de basis.

De Wegwijzer staat voor:

Samen Leren, Samen Werken en Samen Leven

Dat maakt ons Samen Slimmer

Samen leren

Leren doe je op je eigen niveau

Ieder kind is uniek. Leren doe je daarom het best binnen de groep op je eigen niveau. Op De Wegwijzer hebben we aandacht voor ieder kind individueel. Kinderen krijgen hun instructie dan ook op hun eigen niveau. Binnen iedere groep wordt er op 3 niveaus instructie aangeboden. Op die manier is er ruimte voor kinderen die extra instructie krijgen, maar ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Voor kinderen die de basisvakgebieden als lezen, taal en rekenen op een hoog niveau beheersen is er De Tweede Verdieping; onze plusklas. Binnen deze plusklas gaan kinderen met verdiepings- en verrijkingsstof aan de slag, maar ook is er extra aandacht en tijd voor vakken als filosofie, wetenschap en techniek.

Leren doe je op een boeiende manier

Je leert het meest als het je raakt, verwondert en boeit. Onze instructies en verwerkingen proberen we altijd op een boeiende en rijke manier aan te bieden. We maken daarbij gebruik van onze digitale schoolborden, leerling-computers, tablets, concrete materialen, de omgeving van de school en de creativiteit van onszelf en de kinderen. Binnen de groepen worden ook andere vakken aangeboden dan alleen de basisvakken. Zo staan er op het wekelijkse rooster ook aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels, verkeer, gymnastiek,muziek, creatieve vakken en techniek.

Leren doe je van elkaar

Door goed samen te werken halen we het beste in elkaar naar boven. In onze groepen is een veilige, vriendelijke en open sfeer waardoor we met elkaar kunnen werken. Door binnen een veilig klimaat te werken durven kinderen fouten te maken en hoort iedereen erbij, leerlingen leren dat je veel van elkaar kunt leren.

 

Samen werken

Samen werken met plezier

Plezier en betrokkenheid is belangrijk bij samenwerken. Kinderen hebben dan aandacht voor hun taak en communiceren op een gelijkwaardig niveau met elkaar. Door met Coöperatief Leren het samenwerken te structureren en te organiseren leveren kinderen een gelijkwaardige bijdrage aan het groepsresultaat. Coöperatief Leren wordt ingezet bij het inoefenen van de leerstof, bij het vertellen van verhalen en bij het bedenken van oplossingen. Ook worden Coöperatieve werkvormen gebruikt om te werken aan de sfeer en Sociaal Emotionele ontwikkeling van de kinderen. En zo komt het beste in ieder kind naar boven.

Samen werken met school én thuis

Een optimale ontwikkeling van uw kind is belangrijk voor hun toekomst. Samen werken met de ouders draagt bij aan deze ontwikkeling. Om dat proces goed te laten verlopen voeren we kindgesprekken en kind-oudergesprekken. Binnen deze gesprekken stellen we doelen, evalueren we de gestelde doelen om vervolgens weer vooruit te kijken naar het volgende leerpunt. En zo werken we met elkaar, aan steeds dat stapje verder.

Samen leven

Samen leven voor jezelf en voor elkaar

Respect hebben voor elkaar, eerlijk zijn, waardering hebben voor elkaar en jezelf kunnen zijn; dat is hoe wij samen leven zien. Hierbij hebben we aandacht voor elkaar, de mensen om ons heen en maatschappelijke ontwikkelingen. We streven ernaar dat kinderen opgroeien in harmonie met zichzelf en de wereld om hen heen, dat ze respect en waardering voelen voor zichzelf en anderen.

Samen leven vanuit de basis

Samen leven zien wij ook als uiting van ons als Protestants Christelijke school. Wij vinden dat geloven alles te maken heeft met ons leven van alledag. De Bijbelse waarden en normen geven ons een basis voor het omgaan met elkaar en de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We spannen ons in om een optimaal klimaat binnen onze school te scheppen, zodat opvoeden als het goed is vanzelf gaat en ieder kind tot zijn of haar recht komt.


Da maakt ons: SAMEN SLIMMER


 

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

De Wegwijzer Eemnes

Vierkante Bosje 35
3755 BE Eemnes 

tel. 035-5386921 
e-mail: wegwijzer@proceon.nl

    Nieuwsbrief

    Vul hieronder uw e-mail adres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

    Inschrijven